array(18) { ["Status"]=> string(6) "Normal" ["StreamType"]=> string(5) "video" ["Size"]=> int(513603780) ["Definition"]=> string(2) "HD" ["Fps"]=> string(2) "25" ["Specification"]=> string(7) "H264.HD" ["ModificationTime"]=> string(20) "2021-08-18T01:44:44Z" ["Duration"]=> string(9) "2045.8064" ["Bitrate"]=> string(8) "2008.415" ["Encrypt"]=> int(0) ["PreprocessStatus"]=> string(12) "UnPreprocess" ["Format"]=> string(4) "m3u8" ["NarrowBandType"]=> string(1) "0" ["PlayURL"]=> string(134) "https://resource.cfrisk.org/b73cbb6853f543f5a578a5b1f49ab2ae/7b9a8c98f61f4318917ffa38500acc91-46d37d98a938dc0238b1880243bc9c6a-hd.m3u8" ["CreationTime"]=> string(20) "2021-08-18T01:36:22Z" ["Height"]=> int(1080) ["Width"]=> int(1920) ["JobId"]=> string(32) "3a634533d3244756bf63b8240dbb00a1" }
请登录后获取授权观看 - - 天弈方圆 | 基于风险的金融教育与交流
联系我们
返回上一页
请登录后获取授权观看
时间:2021-07-17
演讲题目:中小微企业授信分析
专家简介:中国邮政储蓄银行信用审批部副总经理,经济学博士,管理学博士后研究员
请登录!